NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đăng vào 08/05/2017 14:33:53

Trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Viện đã tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, các đề án nghiên cứu của Chính phủ, đồng thời chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ và cấp Cơ sở, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của luật công và luật tư, như nghiên cứu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu Luật thuế, Luật Hình sự, Quyền con người, Luật Doanh nghiệp, Hợp đồng, Hôn nhân gia đình; và nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác đào tạo luật đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Những nghiên cứu do các thành viên của Viện chủ trì hoặc tham gia thực hiện thường vượt ra khỏi “biên giới” truyền thống của các ngành luật, hướng đến so sánh pháp luật của Việt Nam với pháp luật các quốc gia khác, so sánh pháp luật trong nước với pháp luật quốc tế và đôi khi có sự giao thoa, kết hợp giữa luật công và luật tư. Trong quá trình nghiên cứu, Viện đăc biệt chú trọng đến tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu, phục vụ cho hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật và áp dụng pháp luật.