MÔN LUẬT HỢP ĐỒNG SO SÁNH

Đăng vào 01/07/2020 16:38

MÔN LUẬT HỢP ĐỒNG SO SÁNH

Viện Luật So sánh đảm nhiệm giảng dạy môn học Luật hợp đồng so sánh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) kể từ năm 2016 cho tới nay.

I. Tổng quan về môn học

Luật hợp đồng so sánh là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật hợp đồng của một số nước trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật.

Môn học gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Tổng quan về luật hợp đồng so sánh; (2) Các nội dung cơ bản về luật hợp đồng của một số nước dưới góc độ so sánh. Cụ thể:

Vấn đề 1. Tổng quan về luật hợp đồng so sánh

1. Khái quát về Luật hợp đồng: khái niệm, vai trò và nguồn của Luật hợp đồng.

2. Khái quát về Luật hợp đồng so sánh: khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Luật hợp đồng so sánh.

Vấn đề 2. Thiết lập hợp đồng

1. Khái niệm hợp đồng

2. Các yếu tố làm nên một hợp đồng

3. Thư bày tỏ dự định và hợp đồng sơ bộ

Vấn đề 3. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

1. Các chủ thể phải có năng lực giao kết hợp đồng

2. Hình thức của hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật

3. Hợp đồng không bị vô hiệu

Vấn đề 4. Nội dung hợp đồng, sửa đổi và giải thích hợp đồng

1. Nội dung hợp đồng

2. Sửa đổi hợp đồng

3. Giải thích hợp đồng

Vấn đề 5. Thực hiện, vi phạm và chấm dứt hợp đồng

1. Thực hiện hợp đồng

2. Vi phạm hợp đồng

3. Chấm dứt hợp đồng

 

Đề cương chi tiết học phần Luật Hợp đồng so sánh: click here 

 

II. Đội ngũ giảng viên

1. TS. Nguyễn Toàn Thắng - GV, Viện trưởng Viện Luật so sánh

Email: ngthang@hlu.edu.vn

2. ThS. Phạm Quý Đạt - GV

E-mail: quydat85@gmail.com

3. ThS. Đỗ Thị Ánh Hồng - GV

E-mail: anhhongdo22@gmail.com

 4. ThS. Đặng Thị Hồng Tuyến - GV

E-mail: hongtuyenhlu@gmail.com

 5. ThS. Bùi Thị Minh Trang - GV

E-mail: trangbui1203@gmail.com

 6. ThS. Phạm Minh Trang - GV

E-mail: trangpm.hlu@gmail.com

  7. ThS. Hà Thị Út - GV       

E-mail: hautthan@gmail.com