MÔN HỌC LUẬT SO SÁNH

Đăng vào 02/07/2020 00:00

MÔN HỌC LUẬT SO SÁNH

Viện Luật so sánh đảm nhiệm giảng dạy môn học Luật so sánh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) kể từ năm 2004 đối với tất cả các ngành và hệ đào tạo của trường đại học Luật Hà Nội.

I. Tổng quan về môn học

Luật học so sánh là học phần  cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật.

Học phần  gồm hai nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung về luật học so sánh; (2) Các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới và một số chế định pháp luật đặc thù của những hệ thống pháp luật điển hình. Cụ thể:

- Khái niệm, sự hình thành và phát triển của luật học so sánh;

- Phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh;

- Kĩ năng sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh;

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luật học so sánh;

- Phân nhóm các hệ thống pháp luật;

- Sự hình thành và phát triển của dòng họ Civil Law;

- Cấu trúc và nguồn luật của các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law;

- Một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law;

- Những vấn đề cơ bản về dòng họ pháp luật XHCN;

- Sự hình thành và phát triển của dòng họ Common Law;

- Một số hệ thống pháp luật điển hình của dòng họ Common Law;

- Pháp luật ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của đạo Hồi;

- Đào tạo luật và nghề luật ở các nước trên thế giới.

 

Đề cương chi tiết học phần Luật so sánh: click here 

 

II. Đội ngũ giảng viên

1. TS. Nguyễn Toàn Thắng - GV, Viện trưởng Viện Luật so sánh

Email: ngthang@hlu.edu.vn

2. ThS. Phạm Quý Đạt - GV

E-mail: quydat85@gmail.com

3. ThS. Đỗ Thị Ánh Hồng - GV

E-mail: anhhongdo22@gmail.com

4. ThS. Đặng Thị Hồng Tuyến - GV

E-mail: hongtuyenhlu@gmail.com

5. ThS. Bùi Thị Minh Trang - GV

E-mail: trangbui1203@gmail.com

6. ThS. Phạm Minh Trang - GV

E-mail: trangpm.hlu@gmail.com

7. ThS. Hà Thị Út - GV       

E-mail: hautthan@gmail.com