CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đăng vào 01/07/2020 00:00

Viện Luật so sánh được thành lập theo Quyết định số 2428/QĐ-ĐHLHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội quyết định thành lập Viện Luật so sánh trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Luật so sánh. Theo đó, Viện có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác, lộ trình, kế hoạch nghiên cứu và đào tạo luật học so sánh;

- Tổ chức và triển khai thực hiện các nghiên cứu so sánh học thuật và so sánh ứng dụng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học pháp lý trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu, giảng dạy Luật so sánh đại cương và Luật so sánh chuyên ngành với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoại nước theo sự phân công của Hiệu trưởng;

- Xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch giảng dạy Luật so sánh đại cương và Luật so sánh chuyên ngành ở các hình thức và bậc đào tạo đại học, sau đại học;

- Thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo luật ở một số nước để phối hợp thực hiện các chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành Luật so sánh ở cả bậc đào tạo đại học và sau đại học;

- Tổ chức và thực hiện công tác biên dịch, đáp ứng nhu cầu tài liệu luật nước ngoài trong đào tạo, nghiên cứu và các dịch vụ khác;

- Xây dựng và phát triển nguồn tư liệu cho Viện và cho Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.