CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đăng vào 01/07/2020 00:00

Viện Luật so sánh được thành lập theo Quyết định số 2428/QĐ-ĐHLHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội quyết định thành lập Viện Luật so sánh trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Luật so sánh.

Ngày 29 tháng 07 năm 2021, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội ban hành Quyết định số 2584/QĐ-ĐHLHN quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Luật So sánh. 

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây.