GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Đăng vào 08/05/2017 14:34

Song song với hoạt động nghiên cứu, Viện thực hiện chức năng đào tạo sinh viên các hệ chính quy và vừa làm vừa học. Viện được Trường giao phụ trách triển khai giảng dạy các môn học:

Luật so sánh,

Luật hợp đồng so sánh,

Luật hình sự so sánh và Tư pháp người chưa thành niên.

Hiện nay, Viện đang triển khai mở mã ngành Luật so sánh cho bậc đào tạo sau đại học.