TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SO SÁNH LUẬT CÔNG

Đăng vào 08/05/2017 14:36

        Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công có nhiệm vụ tổ chức và triển khai thực hiện các nghiên cứu so sánh học thuật và nghiên cứu so sánh ứng dụng trong lĩnh vực luật công phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học pháp lý của Viện Luật so sánh; xây dựng, phát triển và tổ chức giảng dạy các môn học liên quan đến luật so sánh chuyên ngành trong lĩnh vực luật công theo chương trình đào tạo và phân công của Hiệu trưởng; xây dựng và phát triển nguồn tư liệu luật trong lĩnh vực luật công; thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Viện Luật so sánh.