CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đăng vào 08/05/2017 14:31

Cơ cấu tổ chức của Viện Luật so sánh gồm:

- Ban lãnh đạo Viện gồm:

01 Viện Trưởng

02 Phó Viện Trưởng

- Trung tâm Nghiên cứu so sánh Luật Công

01 Giám đốc Trung Tâm

03 Giảng viên

- Trung tâm Nghiên cứu so sánh Luật Tư

03 Giảng viên