CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đăng vào 10/04/2017 14:03:43}

1. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN gồm 3 người

- 01 VIỆN TRƯỞNG

- 02 PHÓ VIỆN TRƯỞNG

2. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC VIỆN gồm 2 Trung tâm

- Trung tâm Nghiên cứu so sánh Luật Công

- Trung tâm Nghiên cứu so sánh Luật Tư